Nieruchomości Opole Rotating Header Image

DziaLka na sprzedaż w miejscowości Kraków o powierzchni 1681.00m2

DziaLka na sprzedaz Krakow PodgorzeW razie pytań, proszę o kontakt: bartłomiej świrko,. 2) zakaz: lokalizacji inwestycji, których oddziaływanie na środowisko mogłoby spowodować obniżenie wymaganych na podstawie przepisów odrębnych, poziomów dopuszczalnych w zakresie standardów środowiskowych na obszarach sąsiadującej z tymi terenami zabudowy mieszkaniowej oraz usług sportu. Dzielnica leżąca w sąsiedztwie centrum miasta objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a także programem rewitalizacji. W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów ich zagospodarowania oraz warunków zabudowy jak i zasad kompozycji, ustala się:. Od uchwalenia mpzp obszar dzielnicy pozostaje jednym ze strategicznych obszarów inwestycyjnych w krakowie. 4) urządzonych ciągów pieszych a także ścieżek rowerowych, dojść a także podjazdów do budynków,. Ustala się następujące parametry:. – dla terenów targowo-wystawienniczych: 35 miejsc na 100 zatrudnionych oraz 35 miejsc na 1000 m2 powierzchnia użytkowej. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się opcja lokalizacji obiektów oraz urządzeń towarzyszących:. A) uwzględnienia w sposobie zagospodarowania działki wyznaczonych na rysunku planu – nieprzekraczalnych linii zabudowy,. Zakaz lokalizacji obiektów handlowych o pow przekraczającej 2000m2. 1) wskaźnik powierzchni zainwestowanej do 70%,. 3) zieleni o charakterze izolacyjnym od linii kolejowej obwodowej,. Parametry zabudowy wynikające z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:. B) uwzględnienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowań wynikających z oddziaływania linii kolejowej obwodowej,. 2) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej min. – wyłącznie dla obsługi terenu. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej:. 1) uzupełniający oraz obsługowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego,. W pobliżu także miejska sieć cieplna mpec. Warunkiem lokalizacji obiektów a także urządzeń towarzyszących jest:. D) zapewnienia, na terenie działki, niezbędnych miejsc parkingowych w ilości przyjętej w oparciu o wskaźniki określone w § 87 ust. C) utrzymania wysokości zabudowy do 15,5 m, a dla budynków kształtowanych w formie hal przestrzennych nie więcej niż 9 m,. Przedmiotem oferty jest nieruchomość gruntowa o regularnym, zwartym kształcie, zlokalizowana w zachwycającej inwestycyjnie lokalizacji – w krakowskiej dzielnicy zabłocie, przy ulicy dekerta. Wyznacza się teren usług komercyjnych z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, usługi nieuciążliwe, handel detaliczny. – dla terenów usługowo-handlowych: 35 miejsc na 100 zatrudnionych a także 30 miejsc na 1000 m2 powierzchnia użytkowej;. 2) spełnienie zasady, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 20% powierzchni terenu, z wyjątkiem przeznaczenia określonego w ust. W granicach działki lub terenu inwestycji powinna być zarezerwowana proporcjonalna liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, z ograniczeniem do:. Dzielnica a także sama nieruchomość doskonale skomunikowana z centrum a także innymi dzielnicami krakowa linią szybkiego tramwaju (przystanek klimeckiego w odległości prawie 100m). Na terenie działek objętych ofertą umiejscowiony parterowy pawilon handlowo – usługowy o pow nieco ponad 500 m2, obiekt w średnim stanie technicznym, podpięty do miejskiej sieci energetycznej i wodno- kanalizacyjnej. W minionych latach powstały liczne obiekty apartamentowo – mieszkalne, biurowe jak i użyteczności publicznej (kampus krakowskiej akademii, muzeum sztuki współczesnej – mocak, muzeum w fabryce schindlera), w bezpośrednim sąsiedztwie ponadto tereny a także obiekty rekreacyjno – sportowe. Obiekt obecnie w pełni wynajęty.

Dodaj komentarz

  • string(0) ""
  • aaaa